Säännöt

Säännöt karjalaksi

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša ja sen kotipaikka on Joensuu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja tehdä tunnetuksi karjalan kieltä ja karjalaista kulttuuria, tukea karjalaisten nuorten kieli- ja kulttuuri-identiteettiä, tukea karjalan kielen elvytystyötä ja edistää kielellistä yhdenvertaisuutta Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

– järjestää monipuolista nuorille suunnattua kulttuuritoimintaa

– osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun

– harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

– tehdä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä muiden tarkoitukseensa yhteensopivien tahojen kanssa

– järjestää jäsenistölleen virkistystoimintaa

– järjestää jäsenistölleen koulutustoimintaa 

– pyrkiä saavuttamaan tarkoituksensa muita samantapaisia toimintamuotoja harjoittamalla. 

Yhdistys voi harjoittaa toimintansa tukemiseksi oheistuotteiden myyntiä sekä sellaista ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistystoiminnan tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää keräyksiä ja arpajaisia, sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

3. Jäsenyys

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, seniorijäseniä ja kannattajajäseniä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella. 

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä alle 35-vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus, ja hänet on mahdollista valita yhdistyksen hallitukseen.

Seniorijäseneksi voidaan hyväksyä yli 35-vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Seniorijäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Seniorijäsen ei voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen. Varsinainen jäsen siirtyy seniorijäseneksi sen kalenterivuoden lopussa, jona hän on täyttänyt 35 vuotta. 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsenellä, joka on luonnollinen henkilö, on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, eikä häntä voida valita yhdistyksen hallitukseen. Kannattajajäsenellä, joka on oikeustoimikelpoinen yhteisö, on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin edustajakseen valtuuttamansa henkilön välityksellä. Edustajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, eikä tämä voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän mahdollisen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi tammikuusta joulukuuhun.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdessä kaksi henkilöä seuraavista henkilöistä: hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi tammikuusta joulukuuhun.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksessä pidetään vuosittain kaksi sääntömääräistä vuosikokousta hallituksen määräminä päivinä: kevätvuosikokous helmi-maaliskuussa ja syysvuosikokous syys-lokakuussa. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Seniori- ja kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisesti.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen kevätvuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8. Kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen syysvuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle.

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle kalenterivuodelle.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9. Kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle yli 14 vuorokautta etukäteen, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Siännöt

Siändölöi karjalakse päivitetäh!